Kvalitetsystem

Kvalitetsmålsætning

Alle de maritime uddannelser, som gennemføres ved Imarsiornermik Ilinniarfik gennemføres i overensstemmelse med de krav der er opstillet af Søfartsstyrelsen, både i forhold til indhold i de enkelte uddannelser og i henhold til regler for kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelserne.

Imarsiornermik Ilinniarfik skal sikre at uddannelserne til enhver tid opfylder de nationale samt internationale krav, således at disser uddannelser til enhver tid møder ethvert krav i IMO’s STCW konvention, STCW Kode og STCW–F konvention.

De maritime uddannelser ved Imarsiornermik Ilinniarfik skal til stadighed sikre, at Grønlands Selvstyres uddannelsespolitiske målsætninger om, at Grønland bliver selvforsynende med velkvalificeret arbejdskraft i overensstemmelse med erhvervslivets behov, bliver mødt.

Uddannelserne skal endvidere bidrage til udviklingen af elevernes erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet, og elevens behov i forhold til teoretisk og praktisk indlæring. Endvidere skal indholdet af uddannelserne bidrage til elevens selvstændige stillingstagen, samarbejde og kommunikation og fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans.

Imarsiornermik Ilinniarfiks uddannelser skal under hele skoleuddannelsesforløbet på en helhedsorienteret måde omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleverne fornødne generelle og specielle kvalifikationer, herunder at

give eleverne forudsætninger for at varetage de funktioner, uddannelserne tager sigte på, og i forbindelse hermed fornøden viden om og fornødne færdigheder i anvendelse af relevant teknologi,
give eleverne forudsætninger for selvstændigt og ved efter- og videreuddannelse at udbygge deres kvalifikationer, herunder forudsætninger for videreuddannelse,
bidrage til elevernes personlige udvikling og give eleverne forståelse for samfundet og dets udvikling, navnlig af virksomhedernes og de ansattes rolle i en almindelig erhvervsmæssig og samfundsmæssig sammenhæng samt af arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmiljøforhold.

Der skal ved undervisningens tilrettelæggelse tages hensyn til elevernes situation og tilstræbes den differentiering af undervisningen, som en hensyntagen til elevernes forudsætninger og interesser tilsiger.

Imarsiornermik Ilinniarfik har opstillet følgende mål og visioner for årene fremover:

Mission:

Vi skal som en fælles enhed arbejde for, at fremtidens uddannelsesbehov i det maritime Grønland er opfyldt. Vi vil sikre en kompetencegivende international uddannelse.

Vi skal være det naturlige valg som samarbejdspartner for alle med interesse i Søfart- , Fisker- og Fangererhvervet med et særligt fokus på videre- og efteruddannelse.

Vores medarbejdere skal have det højeste faglige vidensniveau internationalt for at sikre Imarsiornermik Ilinniarfiks position som Grønlands Maritime Center

Vision:

  • Imarsiornermik Ilinniarfik skal arbejde for, at alle maritime, fisker- og fangeruddannelser samt kurser udbydes i Grønland.
  • Imarsiornermik Ilinniarfik vil uddanne officerer og menige med internationale kompetencer til dækning af behovet i det maritime erhverv.
  • Imarsiornermik Ilinniarfik skal til stadighed være på forkant med den faglige udvikling indenfor erhvervene således, der ydes kompetent rådgivning til det politiske system, erhvervene og de studerende.
  • Imarsiornermik Ilinniarfik er en uddannelsesorganisation, der går forrest for styrkelsen af den maritime sikkerhed på alle niveauer.
  • Imarsiornermik Ilinniarfik skal være en arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde engagerede og motiverede medarbejdere.

Sponsorer

Scroll to Top